پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت HCOCQ

3089

کد پرسشنامه

هالپین و کرافت HCOCQ

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

31

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

جو سازمانی باز

جو سازمانی خودگردان

جو سازمانی کنترل شده

جو سازمانی دوستانه

جو سازمانی مشارکتی

جو سازمانی بسته

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت HCOCQ خرید 128 کیلو بایت doc 3,000 تومان