پرسشنامه مهارت های ارتباطی

3087

کد پرسشنامه

مهارت های ارتباطی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

مهارت های کلامی

مهارت های شنودی

مهارت های بازخوردی

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مهارت های ارتباطی خرید 98 کیلو بایت doc 2,500 تومان