پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

3080

کد پرسشنامه

هوش معنوی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

26

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تفکر انتقادی

 معناسازی شخصی

 آگاهی متعالی

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش معنوی خرید 86 کیلو بایت doc 2,500 تومان