پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

3080

کد پرسشنامه

هوش معنوی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

26

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تفکر انتقادی

 معناسازی شخصی

 آگاهی متعالی

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش معنوی خرید 86 کیلو بایت doc 2,500 تومان