پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

3078

کد پرسشنامه

طرحواره ناسازگاری یانگ

فرم کوتاه (YSQ)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

75

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

15

تعداد مؤلفه ها

انزوای اجتماعی/ بیگانگی

بی اعتمادی/ بد رفتاری

رها شدگی/ بی ثباتی

نقص/ شرم

آسیب پذیری نسبت به بیماری

محرومیت هیجانی

وابستگی/ بی کفایتی

خود تحول نایافته/ گرفتار

شکست

استحقاق/ بزرگ منشی

خود کنترلی ناکافی

اطاعت

ایثار

بازداری هیجانی

معیارهای سرسختانه/ بینش انتقادی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ) خرید 210 کیلو بایت doc 4,500 تومان