پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم کوتاه)

3078

کد پرسشنامه

وسواس فکری عملی ییل-براون (فرم کوتاه)

(اختلال بدریخت انگاری)

(YBOCS-BDD)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

وسواس فکری

وسواس عملی

بینش و اجتناب

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عملی ییل- براون (بدریخت انگاری) خرید 91 کیلو بایت doc 2,900 تومان