پرسشنامه مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل-براون

3078

کد پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل_براون ( اختلال بدریخت انگاری )

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( هیچ تا بی نهایت )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

وسواس فکری، وسواس جبری، بینش و اجتناب

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل- براون ( بدریخت انگاری ) خرید 75 کیلو بایت doc 3,000 تومان