پرسشنامه پاسخگویی (10)

3076

کد پرسشنامه

پاسخگویی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

10

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

احنرام گذاشتن

امانت داری

استقلال

نام مؤلفه ها

3

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه پاسخگویی خرید 72 کیلو بایت doc 2,500 تومان