پرسشنامه حمایت سلزمانی ادراک شده

3071

کد پرسشنامه

رضایت از زندگی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

23

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

حمایت سرپرست

زمینه های شغلی

پاداش های سازمانی

انصاف و مساوات

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده خرید 147 کیلو بایت doc 3,000 تومان