پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

3070

کد پرسشنامه

کیفیت زندگی کاری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

32

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

حقوق و مزایا

امکانات و خدمات رفاهی و درمانی

آموزش و فرصت های تحصیلی

مساوات و عدالت

مشارکت در تصمیم گیری

طراحی شغل

فضای کاری در سازمان

امنیت شغلی

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری خرید 186 کیلو بایت doc 3,100 تومان