پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

3069

کد پرسشنامه

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

49

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( کاملاً موافق تا کاملاً مخالف )

تعداد گزینه ها

ندارد

روایی

ندارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

فرهنگ سازمانی، آمادگی سازمانی، قابلیت های مدیران، تعهد مدیران

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نظام جانشنین پروری خرید 135 کیلو بایت doc 4,500 تومان