پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

3069

کد پرسشنامه

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

49

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

ندارد

روایی

ندارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

فرهنگ سازمانی

آمادگی سازمانی

قابلیت های مدیران

تعهد مدیران

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نظام جانشنین پروری خرید 135 کیلو بایت doc 4,500 تومان