پرسشنامه خودکنترلی کندال و ویلکاکس

3064

کد پرسشنامه

خودکنترلی کندال و ویلکاکس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

13

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

تکانشگری

خودکنترلی

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیرو مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودکنترلی کندال و ویلکاس خرید 599 کیلو بایت doc 4,400 تومان