پرسشنامه پرخاشگری کودکان

3062

کد پرسشنامه

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

43

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( اصلاًً تا اغلب روزها )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

­پرخاشگری کلامی-تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی-تهاجمی، پرخاشگری رابطه­ ای، خشم تکانشی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
مقیاس پرخاشگری کودکان خرید 135 کیلو بایت doc 3,000 تومان