پرسشنامه پرخاشگری کودکان

3062

کد پرسشنامه

پرخاشگری کودکان (پیش دبستانی)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

43

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

­پرخاشگری کلامی-تهاجمی

پرخاشگری فیزیکی-تهاجمی

پرخاشگری رابطه­ ای

خشم تکانشی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
مقیاس پرخاشگری کودکان خرید 190 کیلو بایت doc 3,900 تومان