پرسشنامه خودکنترلی

3061

کد پرسشنامه

خود کنترلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

36

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودکنترلی خرید 177 کیلو بایت doc 3,000 تومان