پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

3060

کد پرسشنامه

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

(کاسیک-2004)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( همیشه تا هرگز )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

عامل احساسی، عامل عقلایی، عامل اجتنابی

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

ندارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

ندارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم ( کاسیک-2004 ) خرید 101 کیلو بایت doc 3,000 تومان