پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

3060

کد پرسشنامه

راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

عامل احساسی

عامل عقلایی

عامل اجتنابی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم ( کاسیک-2004 ) خرید 130 کیلو بایت doc 3,800 تومان