پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

3059

کد پرسشنامه

هوش هیجانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

90

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

روابط درون فردی

 روابط بین فردی

 سازگاری

 کنترل استرس

 خلق عمومی

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

رایگان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش هیجانی دانلود رایگان 274 کیلو بایت doc رایگان