پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

3059

کد پرسشنامه

هوش هیجانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

90

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا مخالف تا کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

روابط درون فردی

 روابط بین فردی

 سازگاری

 کنترل استرس

 خلق عمومی

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

رایگان

قیمت

word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش هیجانی دانلود رایگان 274 کیلو بایت doc رایگان