پرسشنامه آمادگی برای تغییر (16)

3058

کد پرسشنامه

آمادگی برای تغییر

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تحمل برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره

تحمل برای پیچیدگی، اطلاعات کم و نامرتبط

تحمل برای موقعیت هایی با مسائل حل نشدنی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آمادگی برای تغییر خرید 194 کیلو بایت doc 3,000 تومان