پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

3057

کد پرسشنامه

مدیریت ارتباط با مشتری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

43

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

مدیریت فکری مشتری

مدیریت اجتماعی مشتری

مدیریت ارتباط با فناوری

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری خرید 180 کیلو بایت doc 3,000 تومان