پرسشنامه کاربست یافته های تحقیقات آموزشی

3056

کد پرسشنامه

کاربست یافته های تحقیقات آموزشی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

43

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کاربست یافته های تحقیقات آموزشی خرید 273 کیلو بایت doc 4,900 تومان