پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

2350

کد پرسشنامه

 تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

16

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

املاء

خوش خطی

رفع نقاط ضعف

 یادگیری مسائل ریاضی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی خرید 73 کیلو بایت doc 4,900 تومان