پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

2350

کد پرسشنامه

 تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

16

تعداد سؤالات

5 گزینه ( خیلی زیاد - خیلی کم)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

املاء

خوش خطی

رفع نقاط ضعف

 یادگیری مسائل ریاض

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

ندارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی خرید 73 کیلو بایت doc 3,400 تومان