پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری (29)

2347

کد پرسشنامه

 ارزیابی کیفیت محیط شهری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

29

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

11

تعداد مؤلفه ها

عدالت

نفوذ پذیری

فضای همگانی

پایداری

خوانایی و هویت

ایمنی و امنیت

تناسب بصری

سازگاری و کارآیی

غنای حسی

سرزندگی و گوناگونی

فرهنگ و میراث

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری خرید 115 کیلو بایت doc 4,900 تومان