پرسشنامه جو سازمانی

3055

کد پرسشنامه

جو سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

43

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

جو باز

جو خودگردان

جو کنترل شده

جو دوستانه

جو مشارکتی

جو بسته

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جو سازمانی خرید 161 کیلو بایت doc 4,900 تومان