پرسشنامه جو سازمانی

3055 کد پرسشنامه
پرسشنامه جو سازمانی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
43 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
5 تعداد مؤلفه ها
جو باز، جو خود گردان، جو کنترل شده، جو دوستانه، جو مشارکتی، جو بسته نام مؤلفه ها
6 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
4000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جو سازمانی خرید 128 کیلو بایت doc 4,000 تومان