پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (48)

3054

کد پرسشنامه

امیدواری (امید به زندگی) میلر

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

48

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (بسیار مخالف تا بسیار موافق)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

امیدواری

درماندگی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه امید به زندگی میلر خرید 122 کیلو بایت doc 3,000 تومان