امید به زندگی میلر

توضیحات پرسشنامه

3054

 کد پرسشنامه

پرسشنامه امید به زندگی میلر

نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
48 تعداد سوالات
5 گزینه لیکرت(بسیار مخالف تا بسیار موافق) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
2 تعداد مؤلفه ها
امیدواری و درماندگی نام مؤلفه ها
6 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسش نامه
3000تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه امید به زندگی میلر خرید 122 کیلو بایت doc 3,000 تومان