پرسشنامه یادگیری سازمانی

2320

کد پرسشنامه

یادگیری سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

21

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

ساختار سازمانی

توسعه شایستگی کارکنان

رهبری مشارکتی

فرهنگ سازمانی

چشم انداز مشترک

استراتژی

کار و یادگیری تیمی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه یادگیری سازمانی خرید 266 کیلو بایت doc 2,900 تومان