پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

3052

کد پرسشنامه

مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

19 ماده

تعداد سؤالات

 5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

بازشناسی

دوسوگرایی

اقدامات به عمل آمده

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد خرید 208 کیلو بایت doc 5,100 تومان