مقیاس مراحل آمادگی برای تغییرو اشتیاق درمان اعتیاد

3052 کد پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
19 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(شدیداً مخالف تا شدیداً موافق) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
3 تعداد مؤلفه ها
بازشناسی، دوسو گرایی، اقدامات به عمل آمده نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برایی تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد خرید 87 کیلو بایت doc 3,000 تومان