پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون

3051

کد پرسشنامه

خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

 7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

حل مسأله

تصمیم گیری

ابراز وجود

ارتباط

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود کارآمدی ترک اعتیاد برامسون خرید 138 کیلو بایت doc 3,500 تومان