پرسشنامه رضایت از آموزش الکترونیکی

2286

کد پرسشنامه

 رضایت از آموزش الکترونیکی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

12

تعداد سؤالات

5 گزینه ( کاملا موافق - کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

اضطراب آموزش الكترونيكي

اطمينان به آموزش الكترونيكي

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رضایت از آموزش الکترونیکی خرید 99 کیلو بایت doc 2,700 تومان