پرسشنامه تعارض کار و خانواده (10)

2284

کد پرسشنامه

تعارض کار و خانواده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

10

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

تعارض کار- خانواده

تعارض خانواده- کار

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

1900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تعارض کار و خانواده خرید 103 کیلو بایت doc 1,900 تومان