پرسشنامه اضطراب ریاضی (TAI)

2281

کد پرسشنامه

 اضطراب ریاضی (TAI)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

اضطراب امتحان ریاضی

اضطراب یادگیری ریاضی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اضطراب ریاضی (TAI) خرید 109 کیلو بایت doc 3,200 تومان