پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش آن ها به اعتیاد

2274

کد پرسشنامه

 اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش آن ها به اعتیاد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

17

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

خانواده

بستگان

دسترسی

شغل

استرس

مصرف

اعتیاد افسران

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش آن ها به اعتیاد خرید 96 کیلو بایت doc 3,800 تومان