پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی

2274

کد پرسشنامه

 اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

17

تعداد سؤالات

5 گزینه ( اصلا - خیلی زیاد )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

خانواده

بستگان

دسترسی

شغل

استرس

مصرف

اعتیاد افسران

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی خرید 96 کیلو بایت doc 2,800 تومان