پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

3049 کد پرسشنامه
پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
56 تعداد سؤالات
2 گزینه (درست و نادرست) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
3 تعداد مؤلفه ها
کفایت اجتماعی، مهارت های اجتماعی، ارتباط با همسالان نام مؤلفه ها
6 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
ندارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری
4000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان خرید 120 کیلو بایت doc 4,000 تومان