پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

3049

کد پرسشنامه

مهارت های اجتماعی کودکان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

56 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

کفایت اجتماعی

مهارت های اجتماعی

ارتباط با همسالان

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان خرید 162 کیلو بایت doc 5,800 تومان