پرسشنامه شادکامی (35)

3018

کد پرسشنامه

شادکامی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

35

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

عزت نفس

خلق مثبت

سلامتی

کارآمدی

خشنودی از زندگی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه شادکامی خرید 169 کیلو بایت doc 3,800 تومان