پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

3014

کد پرسشنامه

 تمایل به هزینه کرد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

45

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( خیلی زیاد - خیلی کم )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

کیفیت خدمات

موقعیت جغرافیایی

برگزاری مسابقات

جذابیت

تمایل به هزینه کرد

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 364 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/31
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تمایل به هزینه کرد خرید 222 کیلو بایت doc 4,800 تومان