پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

3014

کد پرسشنامه

 تمایل به هزینه کرد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

45

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

کیفیت خدمات

موقعیت جغرافیایی

برگزاری مسابقات

جذابیت

تمایل به هزینه کرد

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تمایل به هزینه کرد خرید 222 کیلو بایت doc 4,800 تومان