پرسشنامه سلامت اجتماعی

3013

کد پرسشنامه

 سلامت اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

21

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

مشارکت اجتماعی

همبستگی اجتماعی

انسجام اجتماعی

پذیرش اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

ندارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سلامت اجتماعی خرید 65 کیلو بایت doc 2,700 تومان