پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (26)

3047

کد پرسشنامه

 بهره وری نیروی انسانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

26 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

توانایی

 وضوح (درک و شناخت شغل)

حمایت سازمانی

 انگیزه

ارزیابی (بازخورد)

 اعتبار

  محیط (سازگاری محیطی)

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی خرید 221 کیلو بایت doc 3,500 تومان