پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

3047 کد پرسشنامه
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
26 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
7 تعداد مؤلفه ها
توانایی، وضوح،حمایت سازمانی، انگیزه،ارزیابی، اعتبار و محیط نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و  مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی خرید 93 کیلو بایت doc 3,000 تومان