پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

3005

کد پرسشنامه

نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

9

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( خیلی زیاد - خیلی کم )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد

نام مؤلفه ها

3

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 58 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/31
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان خرید 70 کیلو بایت doc 2,100 تومان