پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

3005

کد پرسشنامه

نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

9

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

3

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان خرید 70 کیلو بایت doc 2,100 تومان