پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

3004

کد پرسشنامه

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

35

تعداد سؤالات

5 گزینه ( خیلی زیاد - خیلی کم )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

بعد شناختی نگرش

بعد عاطفی نگرش

بعد رفتاری نگرش

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 182 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/31
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری خرید 116 کیلو بایت doc 3,900 تومان