پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

3004

کد پرسشنامه

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

35

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

بعد شناختی نگرش

بعد عاطفی نگرش

بعد رفتاری نگرش

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری خرید 116 کیلو بایت doc 3,900 تومان