پرسشنامه انگیزش شغلی (23)

2299

کد پرسشنامه

انگیزش شغلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

23

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تنوع مهارت ها

هویت وظیفه

اهمیت وظیفه

استقلال

بازخورد

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انگیزش شغلی خرید 159 کیلو بایت doc 3,200 تومان