پرسشنامه عاطفه اجتماعی

2296

کد پرسشنامه

عاطفه اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

36

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

عواطف اجتماعی مثبت

عواطف اجتماعی منفی

استمرار عاطفه

اظهار عاطفی

شدت و میزان عاطفه

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عاطفه اجتماعی خرید 312 کیلو بایت doc 4,900 تومان