پرسشنامه عاطفه اجتماعی

2296

کد پرسشنامه

عاطفه اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

36

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( کاملا موافق - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

عواطف اجتماعی مثبت

عواطف اجتماعی منفی

استمرار عاطفه

اظهار عاطفی

شدت و میزان عاطفه

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 315 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/26
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عاطفه اجتماعی خرید 157 کیلو بایت doc 3,900 تومان