پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

2285

کد پرسشنامه

وفاداری مشتری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

15

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

اعتماد

رضایت

وفاداری

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه وفاداری مشتری خرید 107 کیلو بایت doc 2,900 تومان