پرسشنامه کیفیت رهبری

2275

کد پرسشنامه

کیفیت رهبری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

31

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( کاملا موافق - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

کیفیت رهبری

لیاقت رهبری

شان رهبری

ارزش های رهبری

دید رهبری

تعهد احساسی رهبری

قاطعیت رهبری

اثربخشی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت رهبری خرید 144 کیلو بایت doc 3,200 تومان