پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

2225

کد پرسشنامه

سلامت سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

28

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

نگرش مؤلفه ورودی

نگرش مؤلفه خروجی

نگرش مؤلفه فرآیندی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سلامت سازمانی خرید 123 کیلو بایت doc 3,200 تومان