پرسشنامه رفتارهای سیاسی

3045 کد پرسشنامه
پرسشنامه رفتارهای سیاسی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
36 تعداد سؤالات
) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
2 تعداد مؤلفه ها
رفتارهای سیاسی مشروع، رفتارهای سیاسی غیر مشروع نام مؤلفه ها
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل 
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتارهای سیاسی خرید 90 کیلو بایت doc 3,000 تومان