پرسشنامه رفتارهای سیاسی

3045

کد پرسشنامه

رفتارهای سیاسی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

36 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ه

رفتارهای سیاسی مشروع

رفتارهای سیاسی غیرمشروع

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word0 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتارهای سیاسی خرید 144 کیلو بایت doc 3,000 تومان