پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

3043

کد پرسشنامه

جامعه پذیری کارکنان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

آموزشی

تفاهم

چشم اندازهای آینده

حمایت همکار

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان خرید 114 کیلو بایت doc 3,900 تومان