پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان

3043 کد پرسشنامه
پرسشنامه جمعه پذیری کارکنان نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
20 تعداد سؤالات
لیکرت 5 گزینه (کاملا موافق تا کاملا مخالف) تعداد کزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
4 تعداد مؤلفه ها
آموزشی، تفاهم، چشم اندازهای آینده، حمایت همکار نام مؤلفه ها
3 تعداد صفحات فایل
ندارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
ندارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان خرید 67 کیلو بایت doc 3,000 تومان