پرسشنامه خصوصیات هوش تجاری

4298

کد پرسشنامه

خصوصیات هوش تجاری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

17 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

جامع بودن صعنت

تحلیل بررسی بین صنایع

هوش تجاری رسمی

ادراک مفید بودن

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خصوصیات هوش تجاری خرید 266 کیلو بایت doc 4,200 تومان