پرسشنامه مشارکت کارکنان

3042

کد پرسشنامه

مشارکت کارکنان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

مشارکت در برنامه ریزی

مشارکت در سازماندهی

مشارکت در فرماندهی

مشارکت در هماهنگی

مشارکت در کنترل

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مشارکت کارکنان خرید 120 کیلو بایت doc 2,900 تومان