پرسشنامه مشارکت کارکنان

3042 کد پرسشنامه
پرسشنامه مشارکت کارکنان نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
22 تعداد سؤالات
لیکرت 5 گزینه (خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
5 تعداد مؤلفه ها
مشارکت در برنامه ریزی، مشارکت در سازماندهی، مشارکت در فرماندهی، مشارکت در هماهنگی، مشارکت در کنترل نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
2500تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مشارکت کارکنان خرید 75 کیلو بایت doc 2,500 تومان