پرسشنامه نیازهای دبیران

4275

کد پرسشنامه

نیازهای دبیران

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

33 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

سنجش نیازهای زیستی دبیران

سنجش نیازهای پیوند جوئی دبیران

سنجش نیاز به رشد دبیران

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نیازهای دبیران خرید 283 کیلو بایت doc 4,800 تومان